Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

Het vennootschaprecht is de tak van het privaatrecht, en meer in het bijzonder: het ondernemingsrecht, die de werking der vennootschappen regelt. Ook de rechtsverhoudingen tussen de vennoten onderling horen daar bij.

Een vennootschap wordt opgericht door een vennootschapscontract waarbij men iets in gemeenschap brengt met de bedoeling winst te maken. Een groep vrienden die samen op de lotto spelen hebben dus een vennootschap, meer bepaald een eenvoudige maatschap zonder rechtspersoonlijkheid. In het geval van de BVBA kan ook door één persoon een eenpersoonsvennootschap worden opgericht. De besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ebvba) is een afwijking op het principe van de tweehoofdigheid van vennootschappen. Bij een coöperatieve vennootschap dienen er minstens drie vennoten te zijn.

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid

 • Maatschap: een vennootschap met een burgerlijk of handelsdoel (artikel 46 W.Venn.).
 • Tijdelijke handelsvennootschap: vennootschap die zonder een gemeenschappelijke naam te voeren, één of meer bepaalde handelsverrichtingen tot doel heeft (artikel 47 W.Venn.) bijvoorbeeld opgericht door twee aannemers om een groot gebouw te zetten.
 • Stille handelsvennootschap, vennootschap waarbij één of meer personen een belang nemen in de verrichtingen van één of meer anderen die in eigen naam optreden (artikel 48 W.Venn). De personen die een belang nemen in de verrichtingen, meestal geldschieters, worden hierbij niet bekendgemaakt.

Vennootschap met rechtspersoonlijkheid

Frequent voorkomende vormen zijn:

 • Vennootschap onder firma (V.O.F), in tegenstelling tot Nederland een rechtspersoon
 • Gewone commanditaire vennootschap (Comm.V.), in tegenstelling tot Nederland een rechtspersoon
 • Commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA)
 • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
 • Naamloze vennootschap (NV)
 • Coöperatieve vennootschap:
  • Hetzij met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid (CVOA)
  • Hetzij met beperkte aansprakelijkheid(CVBA)
Aandachtgebieden MIVECO Advocatenkantoor
 • Vennootschappen, VZW’s en stichtingen
 • Oprichting, fusie, splitsing, ontbindingen, vereffening
 • Overname en overdracht van ondernemingen, activa en handelsfondsen
 • Herstructurering en begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen en akkoorden
 • Geschillen tussen aandeelhouders, onderling en met de vennootschap bestuurdersaansprakelijkheid